به تحسین نادان و پندار خویش: معیاری برای خویش ازمائی

انقلاب اکتبر و ایران