بایگانی‌های روزانه: 24 ژانویه 2010

بر سر دوراهی

سازمان “اتک”
بر سر دو راهی
نخبگان؟ یا توده مردم؟

برگرفته از :

یونگه ولت

فرانک برونر

برگردان:
رضا نافعی

سازمان “اتک” با هدف تقابل با گلوبالیسم شکل گرفت. در سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی به کانونی تبدیل شد برای روشنفکران و پژوهشگرانی که از خیز بلند سرمایه داری جهانی برای سلطه برجهان بعد از اتحاد شوروی وحشت کرده بودند. هم اعضاء و هم شعارهای “اتک” نوعی وسعت اتحاد بر سر مقابله با گلوبالیسم را منعکس می کرد. روش آنها به موعظه های اخلاقی برای این مبارزه معطوف بود تا مبارزه با سرمایه داری جهانی. به همین دلیل دامنه اعضای آن گسترده نشد و بتدریج تبدیل شد به کانون های پراکنده ای که مقالات پژوهشی منتشر می کنند. امری که سرمایه داری جهانی نه آن را خطری تلقی می کند که با آن مقابله کند و نه پایگاهی طبقاتی را درجامعه شکل می بخشد که حامی آن باشد.نه تنها در جریان بحران اخیر اقتصادی سرمایه داری، بلکه از سالها پیش این زمزمه در “اتک” آغاز شده بود که سرانجام موعظه ها علیه گلوبالیسم می خواهد به کجا بیانجامد؟ و نقش ما درمبارزه روزانه مردم چیست؟این بحث اکنون به کانون بزرگترین کشاکش فکری در سازمان مذکور تبدیل شده است. این که “اتک” اگر در پوسته همان شعارها و سمت گیری های بنیانگذاری اش باقی بماند، عملا در جلد خود مرده است، بنابراین باید این سازمان را از یک کانون فکری- پژوهشی به سازمانی که مستقیما سرمایه داری را بعنوان مرکز بحران جهانی معرفی می کند تبدیل شود. دراین مرحله از بحث ها، بیم آن می رود که بسیاری از کسانی که با انگیزه های متفاوت و حتی بسیار دور از هم، اما با گرایش های اخلاقی و انسانی دراین سازمان جمع شده بودند، در برابر این تغییر ماهیت اولیه اتک بایستند. نه تنها بایستند، بلکه آن را ترک کنند. اما آنها که معتقد به سمت گیری صریح تر و سازمان یافته تر اتک علیه سرمایه داری جهانی بعنوان کانون بحران جهانی اند، بیش از آن که نگران جدائی این دسته از اعضای اتک باشند، نگران ناممکن بودن “اتک” در صورت ادامه ماهیت و هویت گذشته آن هستند. یا نخبگان و یا توده مردم. این در واقع شعاری است که تضاد کنونی و بحث های جاری در اتک می تواند بیرون بیاید.

مقاله ای که در زیر می خوانید، حاصل این کشاکش درونی “اتک” است. کشاکشی که بهتر است از حاشیه آن عبور نکرده و به ماهیت آن توجه کرد. سازمانی که بویژه در اروپا هنوز دارای نفوذ و اعتبار است.

به خواندن ادامه دهید →