بایگانی‌های روزانه: 27 ژانویه 2010

پرز در مجلس آلمان دروغ می گوید

پرز  در مجلس آلمان دروغ می گوید

رئیس جمهور اسرائیل در اجلاس یاد کرد هولوکاست به تبلیغ علیه ایران

پرداخت به خواندن ادامه دهید →

باید از نو روئید

باید ازنو روئید

جویای جهت یابی ریشه ای و نوین باشیم

چرا با وجود بحران نظام سرمایه داری، با وجود جنگ های امپریالیستی

انترناسیونالیسم نیروهای مخالف ضعیف است.

علل اصلی کدامند؟

نوشته:

آمات دانسوخو

برگرفته از :

یونگه ولت

برگردان:

رضا نافعی

آمات دانسوخو بعنوان همرزم آفریقائی چه گوارا، در سال های دهه 60، از شهرتی افسانه ای  بر خوردار است  وتا کنون در  چند کابینه عضویت داشته ، از جمله از 1991تا 1995 بعنوان وزیر شهر سازی و نقشه پردازی و نیز  معاونت مجلس ملی سنگال. آمات دانسوخو امروز یکی از رهبران جبهه متحد خلق علیه رژیم پرزیدنت عبدالله واده رئیس جمهور کنونی سنگال است.

به خواندن ادامه دهید →