بایگانی‌های روزانه: 15 ژانویه 2011

بی خبریِ آن که می گفت : از همه چیز با خبرم

انقلاب تونس در مطبوعات آلمان- ترجمه رضانافعی

بی خبریِ آن که می گفت:

از همه چیز با خبرم!

تا چند روز پیش  رژیم بن علی درتونس، چون بنائی ساخته از سیمان، سخت و تزلزل ناپذیر به نظر می آمد. ولی مردم جانشان از رژیم او به لب رسیده بود. دیکتاتور 74 ساله ، 23 سال پیش، هنگامی که زمام قدرت را بدست گرفت، وعدۀ استقرار دموکراسی داد. ولی پس از دورانی کوتاه، بن علی که در گذشته، رئیس سازمان اطلاعات تونس بود، کشور را به سرعت تبدیل به یک کشور پلیس زده کرد. مردی که تکیه کلامش در آن دوران این بود :»من از همه چیز باخبرم«. به خواندن ادامه دهید →