بایگانی‌های روزانه: 27 ژانویه 2013

«گرامشی» مارکسیست بود اما نه لنین بود و نه مارکس!

«گرامشی»

مارکسیست بود

اما نه لنین بود

و نه مارکس!

یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

Hans Peter Brenner

 نویسنده این نوشتارعضو  رهبری حزب کمونیست آلمان و از گروه ناشران مجله تئوریک » اوراق مارکسیستی » است .

آنتونیو گرامشی، کمونیست ایتالیائی نیز، پس از مرگ، سرنوشتی مشابه روزالوکزمبورگ یافت. تا امروز نیز تلاش کرده و می کنند تا  او را به مرتبه یک  نظریه پرداز معتبر و کلاسیک ارتقاء دهند اگر نه بالاتر از مارکس دست کم  جائی   در کنار او برایش باز کنند و با این کار گامی در جهت طرد لنین  از مارکسیسم  بردارند  و  مارکسیسم را رویهم رفته  مطابق با علائق سرمایه داران „دموکراتیزه „کنند. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements