بایگانی‌های روزانه: 17 فوریه 2013

عظمت «لنین» تازه بر مردم آشکار می شود

 

 

عظمت «لنین»

تازه بر مردم

آشکار می شود

نویسنده «Hans Peter Brenner»

منتشره در نشریه «یونگه ولت» آلمان

ترجمه رضا نافعی

 نویسنده این نوشتارعضو  رهبری حزب کمونیست آلمان و از گروه ناشران مجله تئوریک «اوراق مارکسیستی» است .

اینطور نیست که آثار لنین فقط دنباله تئوریک نظرات مارکس و انگلس است. آثار لنین در واقع تسمه انتقال  اندیشه انقلابی بود.  از طریق نوشته های او بود که تئوری مارکسیستی در ذهن توده ها  رسوخ یافت.

 

اگر  لنین و بلشویک ها نبودند که  انقلاب اکتبر را به انجام رساندند و اگر این ها ساختمان نخستین کشور سوسیالیستی کارگران و دهقانان را  به پیروی از مارکس بنا ننهاده بودند، در قرن بیستم از مارکس چه باقی مانده بود؟

اگر در پرتو وجود سوسیالیسم پس از 1945  رژیم های استعماری فرونریخته بودند و اگربدلیل  همین وضعیت  سیاسی در جهان، حتی پس از پایان » بلوک شوروی»، کشورهائی چون کوبا، ویتنام، جمهوری خلق کره و » چین سرخ «، با تمام عظمتش، و برغم تمام تضادهائی که در این کشورها هست،  نبودند، در قرن بیست و یکم ، کجا نامی از مارکس شنیده می شد؟ به خواندن ادامه دهید →

Advertisements