بایگانی‌های روزانه: 5 مه 2014

سخنی تازه از دیر آشنائی بنام «لطفی» که دیگر نیست!

سخنی تازه

از دیر آشنائی

بنام «لطفی»

که دیگر نیست!

رضا نافعی

درماتم مردی که بزرگ بود و سرامد، مردی که «بر این زمین عبث» نرفت، «آفرید و آفرید» انبوهی در ناباوری از رفتن نامنتظر او، اندوه خود را مغموم، مبهوت، و خاموش در خود فروریختند و بسیاری نیز زبان بسخن گشودند، از جای خالی او گفتند و به جلوه های گوناگون هستی پربار او   پرداختند، اما در انبوه گفته ها در بارۀ او حفره ای بزرگ نیز بچشم می خورد که به سختی می توان آن را ناشی از بی توجهی و یا بی دانشی گویندگان و نویسندگان فرض کرد.

به خواندن ادامه دهید →